A11 ENERGIE

Článek I. Úvodní ustanovení

 • jako dodavatel elektřiny a zemního plynu je oprávněna dodávat elektřinu a zemní plyn a ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník") a § odst. 1 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona(,,energetický zákon")vydává tyto všeobecné podmínky pro dodávky elektřiny a zemního plynu,a to za účelem úpravy smluvních vztahů mezi A11 a Odběratelem (dále jen „Zákazník”).
 • Právní vztahy založené Smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,energetickým zákonem a jeho prováděcími předpisy v platném znění.

Článek II. Předmět Smlouvy

 1. Smlouva mezi zákazníkem a A11 je uzavřena splněním všech nutných podmínek a okamžikem podpisu Smlouvy oběma stranami.
 2. Zákazník před uzavřením Smlouvy poskytne A11 (nebo jejímu obchodnímu zástupci) pravdivé a úplné údaje potřebné k uzavření Smlouvy, tj. zejména osobní a identifikační údaje Zákazníka tak, aby je A11 (nebo obchodní zástupce) mohla před uzavřením Smlouvy ověřit, přičemž Zákazník vyplněním smluvního formuláře plně souhlasí s prověřením platební historie Zákazníka ve všech registrech evidujících platební historii Zákazníka. Zákazník uděluje podle § 13 odst. 9 a § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel v platném znění, souhlas s využitím svého rodného čísla A11 v souladu s tímto zákonem a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, a dále souhlasí s tím, aby A11 (nebo obchodní zástupce) pořídil kopie, opisy a výpisy ze Zákazníkem poskytnutých identifikačních údajů a dokladů, jež jsou nezbytné pro evidenci Zákazníka a Smlouvy, a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů v platném znění. Současně Zákazník výslovně souhlasí s tím, že je A11 oprávněna zákonnými způsoby ověřit správnost a pravost předložených identifikačních údajů a dokladů.

V případě podezření, že Zákazníkem předložené identifikační údaje a doklady byly poskytnuty A11 nepravdivě, má A11 právo žádat po Zákazníkovi doložení jejich pravosti a pravdivosti.

 • V případě, že Zákazník poskytne A11 před uzavřením Smlouvy nepravdivé, neúplné či zkreslené informace a údaje, je A11 oprávněna Smlouvu neuzavřít.
 • A11 je oprávněna přijmout návrh na uzavření Smlouvy též jinýmjednánímnež podpisem smluvního formuláře předloženého Zákazníkem, např., nikoli však výlučně, zahájením dodávek,či prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.
 • A11 se na základě platně uzavřené Smlouvy zavazuje dodávat plyn do každého odběrného místa (dále jen „OM-plyn") sjednaného ve Smlouvě a v určeném množství, max. však do 4 200 MWh/rok, s jakostí specifikovanou příslušnými právními předpisy v platném znění, zajistit na vlastní jméno a účet přepravu, uskladnění a distribuci plynu a zákazník se zavazuje odebraný plyn převzít do svého vlastnictví a zaplatit dohodnutou konečnou cenu (dále jen „Konečná cena-plyn").
 • A11 se dle Smlouvy zavazuje dále dodávat elektřinu ze sítí NN do každého odběrného místa (dále jen "OM-elektřina") sjednaného ve Smlouvě a v určeném množství, s jakostí specifikovanou příslušnými právnímipředpisy, zajistit na vlastní jméno a účet dopravu elektřiny a související služby a Zákazník se zavazuje odebranou elektřinu převzít do svého vlastnictví a zaplatit dohodnutou konečnou cenu(dále jen„Konečnácena-elektřina"). A11 přebírá v souladu s příslušnými právními předpisy odpovědnost za odchylku vůči operátorovi trhu u OM-plyn/elektřina Zákazníka, ve kterých je jediným dodavatelem.
 • Povinnost A11 dodat plyn a/nebo elektřinu a převést vlastnické právo na Zákazníka je splněna přechodem určeného množství plynua/nebo elektřiny obchodním/obchodními měřidlem/měřidly (dále jen „měřidlo měřidla") v DM-plyn/elektřina Zákazníka, které připojil příslušný provozovatel distribuční soustavy (dále jen „POS").

Článek III.Dodací podmínky a měření

 1. Zahájením dodávky plynu a/nebo elektřiny nabývá Smlouva účinnosti, přičemž dodávka a odběr plynu a/nebo elektřiny se považuje za zahájenou prvním dnem faktického uskutečnění dodávek a odběru nebo osazením měřidla příslušným POS. Zákazník se zavazuje ukončit k datu účinnosti Smlouvy všechny dotčené stávající smluvnívztahy s předcházejícím dodavatelem, pokud k tomu nezplnomocní A11. Odebrané množství plynu

a/nebo elektřiny bude měřeno měřidlem/ měřidly, která jsou v majetku POS, k jehož distribuční soustavě je/jsou připojeno/připojena DM-plyn/elektřina Zákazníka, kdy počáteční stav/stavy měřidla/měřidel stanoví POS v souladu s jím stanovenými podmínkami provozovatele distribuční soustavy

(dále jen „PPDS).

 • Měření dodávek plynu a/nebo elektřiny včetně vyhodnocování, předávání výsledků měření a dalších nezbytných informací pro vyúčtování dodávky plynu a/nebo elektřiny je zajišťována příslušným POS. Naměřený objem plynu bude v souladu s platnými právními předpisy přepočítáván na vztažné podmínky a energii vyjádřenou v kWh, resp. v MWh. o druhu, velikosti, umístění a skladbě měřidla/měřidel rozhoduje příslušný POS.
 • Zařazení do cenového pásma a rozdělení spotřeby do jednotlivých měsíců stanovuje POS v souladu s energetickou legislativou v platném znění.
 • Fakturační období u plynu je období mezi fyzickými odečty stavů měřidla/měřidel pro fakturaci, které zajišťuje a provádí POS, a to v termínech dle platných PPOS. Fakturační období u elektřiny je období mezi fyzickými odečty stavů měřidla/měřidel pro fakturaci, které zajišťuje a provádí POS, a to v termínech dle platných PPOS. Neumožní-li Zákazník v předem oznámené době odečtu přístup k měřidlu/měřidlům a nesdělí-li ověřitelné údaje o naměřeném množství plynu a nebo elektřiny POS nebo A11 do 3 pracovních dnů od doručení výzvy k nahlášení stavů měřidla/měřidel, vyúčtuje A11 spotřebu plynu a/nebo elektřiny odhadem dle podkladů POS. Stejným způsobem je A11 oprávněna vyúčtovat spotřebu plynu a/nebo elektřiny v případě poruchy měřidla/měřidel. V případě změny ceny za plyn a/nebo elektřiny nebo ceny za distribuci u plynu a/nebo elektřiny, nemusí A11 zajistit provedení zvláštních odečtů a při stanovení odebraného množství plynu a/nebo elektřiny bude postupováno dleplatné legislativy.

Článek IV. Platebnípodmínky, cena, zálohy,úroky z prodlení

 1. Konečná cena plynu je tvořena dvěma složkami, a to cenou za odebraný plyn a služby dodávky (dále jen „cena za plyn") a cenou za distribuci (dále jen „cena za distribuci-plyn"). Konečná cena elektřiny je tvořena dvěma složkami, a to cenou za silovou elektřinu (dále jen „cena za elektřinu") a cenou za distribučníslužby (dále jen „cena za distribuci- elektřina"). Cenu za distribuci plynu a cenu za distribuci elektřiny stanovujeEnergetickýregulační úřad(ERÚ)prostřednictvím cenového rozhodnutí. Konečná cena plynu/elektřiny je stanovena v platném Ceníku A11 (dále jen „Ceník").
 2. Konečná cena plynu/elektřiny může být A11 jednostranně upravena změnou Ceníku s tím, že v případě zvýšení ceny za plyn a/ nebo ceny za elektřinu musí být tato změna Zákazníkovi ze strany A11 oznámena ve smyslu § 1a odst.S energetického zákona nejméně 30 dní přede dnem nabytíúčinnostinového Ceníkuzveřejněnémprostřednictvímwebových stránek A11. Toto oznámení se pokládá za návrh změny konečné ceny plynu/elektřiny a musí v něm být určeno datum, od něhož je tatozměna účinná.
 • V případě, že Zákazník nesouhlasí se zvýšením ceny za plyn nebo ceny za elektřinu, je oprávněn od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí být písemné a musí být A11 doručeno nejméně 10 dnů přede dnem účinnosti změněné ceny za plyn nebo ceny za elektřinu (vzor odstoupení od Smlouvy je umístěn na webových strá nkách A11). V případě, že Zákazník od Smlouvy odstoupídle tohoto ustanovení, Smlouva zaniká ke dni, který bezprostředně předchází dni, k němuž má dojít k nabytí účinnosti zvýšené ceny za plyn nebo ceny za elektřinu. V opačném případě se má za to, že Zákazník akceptuje zvýšenou cenu za plyn nebo cenu za elektřinu a je povinen ji A11 zaplatit.
 • Právo na odstoupení od Smlouvy Zákazníkovi nevzniká

v případě zvýšení ceny za distribuci-plyn, nebo ceny za distribuci-elektřina, nebodaní, poplatků nebo v případě zvýšení či zavedení nových plateb, k jejichž zvýšení nebo zavedení došlo nezávisle na vůli A11.

 • Zákazník se zavazuje, že za dodaný a odebraný plyn nebo elektřinu bude platit A11 zálohy. Výše a četnost záloh je stanovenaplatnýmrozpisemzáloh. V návaznosti na cenové úpravy adocílenou spotřebu posledního fakturačníhoobdobí si A11 vyhrazuje právo jednostranně upravovat výši nebo četnost záloh pronásledující fakturační období, pokud je dosavadní výše nebo četnost záloh zřejmě nepřiměřená velikosti odběru k výši zálohy nebo dojde ke změně Konečné cenyplynu/elektřiny.
 • A11 se zavazuje vystavovat daňňoový doklad (dále jen

„faktura") s náležitostmi dlepříslušných právních předpisů a to po ukončení fakturačního období každého OM plyn/elektřina nebo při ukončení smluvního vztahu, jakož i

v případě přerušení dodávky plynu a/nebo elektřiny v důsledkuporušeníSmlouvyZákazníkem.

Ve faktuřebudou vypořádány zaplacené zálohy pro příslušné fakturačníobdobí a OM plyn/elektřina.

Platba se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet A11. Platba musí být uhrazena dle způsobu úhrady sjednaného ve Smlouvě, a to nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře. Splatnost faktur činí 15 dnů ode dne jejichvystavení.

 • Případné přeplatky nebo nedoplatky, jejichž výše nepřesáhla částku dle platného Ceníku služeb, je A11 oprávněna převést do dalšího fakturačního období. V případě, že A11 má vůči Zákazníkovi splatnou pohledávku vzniklou z jakéhokoliv právního důvodu, je A11 oprávněna použít přeplatek

vyúčtování, jenž vznikl na straně Zákazníka, k jednostrannému započtení proti její splatné pohledávce vůči Zákazníkovi.

 • Pro případ prodlení s úhradou kterékoliv splatné pohledávky

(peněžitého dluhu, tj. včetně zálohy) nebo její části podle Smlouvy, je Zákazník povinen zaplatit A11 zákonný úrok prodlení.

 • Zákazník je povinen zaplatit A11 smluvní pokutu ve výši 300 Kč za každý případ prodlení platby (tj.včetně zálohy), s tím, že tato smluvní pokuta je splatná bez vyzvání A11, a to do druhého dne po prodlení s provedením platby.
 • Jestliže by dodávky plynu a/nebo elektřiny nebo jiná plnění poskytovaná dle Smlouvy byly přímo či nepřímo zatíženy jakýmikoliv daněmi, poplatky nebo odvody anebo přímo či nepřímo zatíženy zvláštními platbami stanovenými Energetickým zákonem, jeho prováděcími předpisy, rozhodnutím ERÚ nebo zvláštními právními předpisy, nebo jestliže by takové daně, poplatky nebo odvody nebo zvláštní platby zatěžující dodávky plynu a/nebo elektřiny nebo jiná plnění poskytovaná podle Smlouvy vedly ke zvýšení Konečné ceny-plyn/elektřina, je A11 oprávněna převést veškerá z toho vyplývající zatížení Zákazníkovi prostřednictvím

zvýšení Konečné ceny-plyn/elektřina odpovídající zvýšenému zatížení dodávek nebo jiných plnění a Zákazník je povinen takto zvýšenou Konečnou cenu-plyn/elektřina A11 zaplatit; to platí i pro zatížení, která na

A11 přenesou její dodavatelé plynu nebo elektřiny, pokud taková zatížení spočívají ve zvýšení daní, poplatků nebo odvodů nebo zvláštních plateb, které nesou dodavatelé plynu nebo elektřiny A11.

Článek V. Práva a povinnosti A11

 1. A11 má právo ukončit, přerušit nebo omezit dodávku plynu a nebo elektřiny zejména v případech, kdy:
  1. to umožňuje právní předpis (zejm. Energetický zákon) v platném znění a související legislativa;
  1. Zákazník poruší své závazky vyplývající ze Smlouvy, zejména v případě opakovaného (alespoň dvakrát v průběhu smluvního vztahu) porušení povinnosti řádně a včas hradit zálohy nebo faktury
  1. A11, příslušný PDS nebo jím pověřená osoba zjistí neoprávněnou manipulaci s měřidlem;
  1. Zákazník neumožní přístup k měřidlu/měřidlům ani po opakované písemné výzvě.

Článek VI. Práva a povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník má právo:
  1. na řádnou dodávku plynu, nebo elektřiny v souladu se Smlouvou;
  1. nechat přezkoušet měřidlo v případě, že má pochybnosti o správnosti měřených údajů nebo zjistí- li na měřidle závadu; V případě, že na měřidle nebude zjištěna závada, náklady na přezkoušení měřidla hradí bez protestu Zákazník.

2.  Zákazník je povinen:

 1. řádně a včas plnit své závazky vůči A11, zejména řádně a včas hradit sjednanou cenu za dodávky zemního plynu a nebo elektřiny či stanovené zálohy,
  1. nahlásit A11 stav měřidla, a to při změně Konečné ceny plynu/elektřiny, a to v termínu nejpozději do 10 kalendářních dnů od data účinnostizměny Konečné ceny plynu/elektřiny;
  1. umožnit a zajistit A11, PDS nebo jím pověřené osobě přístup k měřidlu za účelem provedení kontroly, odečtu, opravy, údržby, výměny či odebrání měřidla, a to rovněž při ukončení odběru nebo přerušení dodávky plynu a/nebo elektřiny;
  1. odebírat plyn a/nebo elektřinu pouze za dohodnutých podmínek a přes měř idlo, které připojil PDS nebo jímpověřenáosoba;
  1. zdržet se jakýchkoliv zásahů do měřidla a jeho

připojení včetně plomb; zabezpečit měřidlo tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození, odcizenínebo porušení plomb;

 • neprodleně upozornit A11 na zjištěnévady a poruchy chodu měřidla;
  • zajistit,aby odběrné plynové zařízení (dále jen „OPZ") a/nebo odběrné elektrické zaříze ní (dále jen „OEM") bylo udržováno v řádném stavu umožňující bezpečný a spolehlivýprovoz;
  • nebýt po dobu účinnosti Smlouvy zákazníkem

účinného smluvního vztahu s jiným obchodníkem s plynema/nebo elektřinou (případně s dodavatelem plynua/nebo elektřiny) a neumožnit dodávku a odběr plynu a/nebo elektřiny v dohodnutých odběrnýchmístech po dobu účinnosti Smlouvy jiné osobě. Porušenítéto povinnosti jepodstatnýmporušením. Smlouvy, které opravňuje A11 k odstoupení od Smlouvy; odstoupením od Smlouvy nezaniká právo A11 na smluvní pokutu ve výši sjednané ve Smlouvě;

 1. zajistit, aby ke sjednanému odběrnému místu nebyla uzavřena jiná smlouva o dodávkách plynu a/ nebo elektřiny s třetím subjektem odlišným od A11

zahrnující období, na které se vztahuje účinnost Smlouvy. Porušení tétopovinnosti jepodstatným porušením Smlouvy, které opravňuje A11 k odstoupení od Smlouvy;

 • předat A11 úplně a pravdivě všechny informace a poskytnout jí veškerou součinnost potřebnou k provedení řádné a včasnézměny dodavatele zemního plynu a/nebo elektřiny dle Smlouvy. Porušení této povinnostije podstatným porušením Smlouvy, které opravňuje A11 k odstoupení od Smlouvy.

Článek VIII. Zánik Smlouvy

 1. Smlouvu lze ukončit výlučně písemnou formou, a to:
  1. dohodousmluvních stran;
  1. odstoupením od Smlouvy ze strany Zákazníka

v případěneplněnísmluvních povinností ze strany A11;

 • odstoupením od Smlouvy ze strany A11 v případě:
 • neplnění povinností Zákazníka dleSmlouvy;
 • neoprávněného odběru dle platné legislativy;
 • neukončení smlouvy s předcházejícím dodavatelem plynu a/nebo elektřiny ke dni účinnosti Smlouvy, vyjma případu, že k tomu zplnomocnil A11
 1. zjištění,že u sjednaného odběrného místa došlo v minulosti k neoprávněnému odběru nebo demontáži plynoměru/ elektroměru zdůvodu neplacení záloh nebo vyúčtování u jiného dodavatele plynu a/nebo elektřiny než u A11;
 2.    zjištění, že jiný dodavatel eviduje vůči Zákazníkovi nebo ve vztahu ke sjednanému odběrnému místu pohledávku z důvodu neplacení záloh, nebo vyúčtování.
 • Smlouvu na dobu určitou lze také ukončit výlučně písemnou formou.
 • Smlouvu na dobu neurčitou lze ukončit výlučně písemnou formou, a to výpovědí doručenou druhé smluvní straně s výpovědní dobou 3 kalendářní měsíce, která počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
 • Zákazník se zavazuje před ukončením odběru plynu/elektřiny provést odhlášení odběru, dohodnout termín odpojení měřidla v případě jeho demontáže. Pokud Zákazník neumožní A11 nebo PDS nebo jím pověřené osobě provést konečný odečet nebo odpojit měřidlo, odpovídá Zákazník za celý odběr až do té doby, kdy A11 nebo PDS nebo jím pověřená osoba tak bude moci učinit a to bez ohledu na datum ukončení Smlouvy.
 • V případě uzavření Smlouvy při použití prostředků komunikace na dálku (distančním způsobem) a/nebo v případě uzavření Smlouvy mimo prostory obvyklé

k podnikání (mimo obchodní prostory A11jakožto držitele licence), má Zákazník právo dle ustanovení §1829 odst. 1 občanského zákoníku ve spojení s §lla odst. 2 energetického zákona odstoupit bez uvedení důvodu od Smlouvy do 14 dnů ode dne jejího uzavření.

 • V případě Smlouvy, kterou při změně dodavatele uzavřel Zákazník v postavení spotřebitele s A11 distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory A11,je Zákazník oprávněn bez sankce vypovědět Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou,ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

Lhůta je zachována, je-li v jejím průběhu výpověď odeslána A11. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi A11.

 • Výpověď podle odstavce 6. je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém bylo doručeno A11, neurčí-li Zákazník pozdější den účinnosti odstoupení, a uplatnění tohoto práva na odstoupení není spojeno s žádnými finančními nároky vůči Zákazníkovi.
 • Zvýší-li A11 cenu za dodávku elektřiny nebo plynu, nebo změní-li jiné smluvní podmínky,je Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy do 3 měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. To neplatí, pokud A11oznámí Zákazníkovi zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek nejpozději třicátý den přede dnem jejich účinnosti a současně Zákazníka poučí o jeho právu na odstoupení od Smlouvy. V takovém případě je Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Odstoupení, které bylo uskutečněno do 3 měsíců od účinnosti zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek a méně než 10 dnů před koncem daného měsíce, je účinné k poslednímu dni kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo odstoupení doručeno A11. Právo na odstoupení od Smlouvy dle tohoto odstavce Zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení ceny za distribuci-plyn, nebo ceny za distribuci- elektřina, nebo daní, poplatků nebo v případě zvýšení či zavedení nových plateb, k jejichž zvýšení nebo zavedení došlo nezávisle na vůli A11, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazný m právním předpisem.

Článek IX. Ochrana osobních údajů

Aby A11 mohla plnit své povinnosti ze Smlouvy a povinnosti uložené právními předpisy, a chránit své oprávněné zájmy, zpracovává osobní údaje a některé další údaje, které Zákazník poskytl A11 v souvislosti s uzavřením Smlouvy. Tyto údaje A11 zpracovává pro účely uzavření Smlouvy, poskytování plnění dle Smlouvy, k jejímu ukončení a uplatňování práv ze Smlouvy.

 1. Zákazník je povinen poskytovat své osobní údaje A11 úplně, pravdivě a bez zbytečného odkladu oznamovat A11 jejich změnu, aby A11 zpracovávala vždy aktuálníosobní údaje.
 2. Zákazník má plný přístup ke svým osobním údajům. Protizpracování osobníchúdajů prováděných A11 na základě oprávněných zájmů A11 má Zákazník právo kdykoliv podat námitku, Zákazník má rovněž právo podat stížnost protizpracování svých osobních údajů u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Stejně tak může Zákazník kdykolivodvolatposkytnuté souhlasy. Kontaktní údaje a více informací o zpracování osobních údajů včetně výčtu práv Zákazníka jsou uvedeny na webových stránkách A11 nebo na zákaznické lince A11.

Článek VII. Reklamace

1. V případě reklamace je Zákazník povinen využít formuláře zveřejněného na adrese www.a11energie.cz, případně na webových stránkách určených A11; reklamace musí vždy obsahovat údaje, které jsou uvedeny ve formuláři. Reklamace se uplatňuje doručením na aktuální adresu sídla A11, nebo na adresu uvedenou ve formuláři.

 • Jakékoliv oznámení nebo dokument (“Zásilka"),

který má být doručen mezi A11 a Zákazníkem,není-li stanoveno v těchto všeobecných obchodních podmínkách nebo ve Smlouvě jinak, může být doručen alespoň jedním z následujících způsobů doručování:

 1. osobním doručením
  1. doručením prostřednictvím příslušné poštovní služby

(doporučená zásilka se považuje za doručenou i v případě, že příjemce odmítne zásilku přijmout, popřípadě pošta vrátí zásilku jako nedoručitelnou; v takových případech platí, že účinky doručení nastanou následující den po dni, ve kterém se tato zásilka vrátila odesílateli

jako nedoručená;

 • elektronickou poštou (e-mailem) na elektronickou adresu Zákazníka a A11 uvedenou ve Smlouvě;
  • prostřednictvím zprávy SMS odeslané na kontaktní číslo mobilního telefonu uvedeného ve Smlouvě;
  • doručením do datové schránky;

prostřednictvím webového rozhraní na adrese www.a11energie.cz, případně na webových stránkách určených A11,

v souladu s podmínkami využívání této služby; přístup k tomuto portálu bude Zákazníkovi umožněn na základě jeho žádosti a schválení A11. A11 je oprávněna při komunikaci se Zákazníkem využít monitorovaný hovor prostřednictvím zákaznické linky A11, nebopověřené třetí strany. A11 je oprávněna přikomunikaci se Zákazníkempožadovat ověřeníidentifikačních údajů Zákazníka. V případě nedostatečného doložení či pochybností o správné identifikaci Zákazníka je A11 oprávněna Zákazníkův požadavek na požadovanéprávníjednáníneprovést.

V případě požadavku Zákazníka směřujícího ke změně Smlouvy či jiných ujednání mezi ním a A11 je A11 oprávněna zejména v případě, kdy za Zákazníka činí právní jednání třetí osoba na základě plné moci bez úředně ověřeného podpisu Zákazníka, bez zbytečného odkladukontaktovat za účelem ochrany Zákazníka, přímo Zákazníka k ověření sdělených údajů a požadavků. Do doby potvrzení sdělených údajů, požadavků či zmocnění třetí osoby ze strany Zákazníka není A11 povinna činit požadovaná právní jednání a Zákazník je stímto postupem srozuměn.

Článek XI. Správa měřícího zařízení

 1. A11 je kromě zajištění dodávek zemního plynu

dále oprávněn pro Zákazníka spravovat uvedené měřící zařízení (plynoměr) nacházející se na adrese odběrného místa, a to zcela zdarma.

 • Odběrné místo Zákazníka může být převedeno na jiného Dodavatele, a to od účinnosti smluvního vztahu. A11 je oprávněn zahájit správu měřícího zařízení dnem, kdy dojde k zahájení dodávek zemního plynu. A11 se podpisem Smlouvy o správě zavazuje provádět správu s péčí řádného hospodáře a hájit zájmy Zákazníka
 • Plnění povinnosti A11 jako správce vyžaduje plnou moc. Zákazník proto s podpisem této smlouvy současně uděluje plnou moc A11, aby jednal za Zákazníka ve všech věcech spojených s přepisem měřícího zařízení odběrného místa na osobu Dodavatele se zajištěním dodávek zemního plynu pro odběrné místo. A11 je zejména zplnomocněn k ukončení stávající Smlouvy

o dodávce zemního plynu.

Článek X. Komunikace smluvních stran

 1. A11 zveřejňuje navrhované změny smluvních podmínek (změny všeobecných obchodních podmínek), jakož i změn Ceníku, na svých webových stránkách www.a11energie.cz.
 2. A11 je povinna se Zákazníkem komunikovat prostřednictvím jím sdělených údajů. V případě, že Zákazník A11 sdělí i jiné kontaktní údaje, než je místo bydliště (např. e-mail, telefonní číslo atd.), je A11 oprávněna Zákazníka kontaktovat i prostřednictvím od Zákazníka získaných kontaktních údajů, a to dle její volby.
 3. Zákazník je povinen neprodleně informovat A11 o všech skutečnostech, které mají nebo mohou mít vliv na provádění správcovské činnosti měřícího zařízení.
 4. A11 má právo v případě převodu měřidla do správy, předat nebo převést odběrné místo pod jiný subjekt s licencí na obchod se zemním plynem pod svým jménem A11, nebo jménem pověřeného správce Dodavatele.
 5. Zákazník souhlasí s tím, že A11 správce je oprávněn postoupit Správu odběrného místa na třetí osobu.

Článek XII. Individuální smluvní a cenová ujednání

 1. A11 a Zákazník jsou oprávněni uzavřít individuální ujednání jak cenové, tak i smluvní.
 2. Smluvním ujednáním se rozumí zejména doba závazku v návaznosti na poskytované služby A11
 3. Indiviudální cenové ujednání není fixní cenou a může být kdykoliv před koncem, nebo v průběhu platnosti tohoto cenového ujednání jednostranně upraveno ze strany A11 v návaznosti na vývoj ceny na energetické burze.
 4. Ceny uvedené v Ceníku jsou účinné pro Zákazníka od okamžiku "Požadovaného data zahájení dodávky" v případě uzavření Smlouvy či prvním dnem "Prodlouženého období trvání Smlouvy" v případě uzavření Dodatku. Ceny jsou uvedeny bez DPH, tučně jsou pak uvedeny ceny s DPH, které jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na změně zákonné sazby DPH. Aktuální sazba DPH je 21 %. Cena za Distribuční služby je cenou regulovanou a může být měněna v závislosti na změně cenového rozhodnutí ERÚ i v průběhu doby účinnosti Ceníku.
 5. Jednotková cena za dodávku elektřiny u produktu SPOT se vypočítá jako vážený průměr ze všech součinů hodinových cen elektřiny stanovených na denním trhu s elektřinou organizovaným OTE, publikovaných na webových stránkách OTE (https:// www.ote-cr.cz/cs/kratkodobe-trhy/elektrina/denni-trh) a hodinových spotřeb elektřiny Zákazníkem v daném zúčtovacím období, kdy váhou je spotřebované množství elektřiny. Vzorový příklad výpočtu naleznete v Ceníku. Vzorec výpočtu Celkové ceny za dodávku elektřiny. Jednotková cena za dodávku elektřiny * spotřeba elektřiny ve fakturovaném období dodávky + Stálý plat za OM * počet měsíců dodávky + Cena za nákup na trhu a zákaznický servis * spotřeba elektřiny ve fakturovaném období dodávky.
 6. Jednotková cena za dodávku elektřiny v Kč/MWh = Součet hodinových cen dodávky elektřiny (Kč) / (Součet hodinových spotřeb MWh
 7. Jednotková cena za dodávku elektřiny vypočtena váženým průměrem
 8. Jednotková cena za dodávku plynu se vypočítá jako vážený průměr ze všech součinů ceny pro záporné vyrovnávací množství stanovené pro jednotlivé dny, jež jsou publikovány na webových stránkách OTE (https://www.ote-cr.cz/cs/statistika/odchylky-plyn/odchylky-ncbal), a denních spotřeb plynu Zákazníkem v daném zúčtovacím období, kdy váhou je spotřebované množství plynu.
 • Jednotková cena za dodávku plynu* spotřeba plynu ve fakturovaném období dodávky) + (Stálý měsíční plat * počet měsíců dodávky) + (Cena za nákup na trhu a zákaznický servis * spotřeba plynu ve fakturovaném období dodávky)
 • Jednotková cena za dodávku plynu v

Kč/MWh = (Součet Ceny za dodávku plynu (Kč)) / (Součet denních spotřeb plynu (MWh))

Článek XIII. Ostatní a závěrečná ujednání

 • A11 je oprávněna navrhnout změnu smluvních podmínek (změnu těchto všeobecných obchodních podmínek).Návrh zveřejní nejméně třicátý den přede dnem jejich účinnosti, a to zveřejněním prostřednictvím webových stránek www.a11energie.cz.
 • V případě, že Zákazník nesouhlasí s navrhovanou změnou smluvních podmínek (změnou všeobecných obchodních podmínek), je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 • Smlouva na dobu určitou je uzavřena na dobu, která je uvedena ve Smlouvě. Pokud jedna z e smluvních stran písemně neoznámí druhé smluvní straně záměr ukončit Smlouvu nejpozději ve lhůtě 3 měsíců před datem ukončení její účinnosti, Smlouva s e automaticky prodlužuje o dobu, na kterou byla sjednána, a to i opakovaně. Písemné oznámení záměru smluvní strany ukončit Smlouvu musí být druhé smluvní straně doručeno nejpozději poslední den stanovené lhůty.
 • Zákazník není oprávněn postoupit své pohledávky za A11, ani postoupit Smlouvu nebo její část a práva a povinnosti z ní vyplývající bez výslovného písemného souhlasu Dodavatele. Zákazník uděluje Dodavateli předem souhlas s postoupením pohledávek vzniklých ze Smlouvy podle § 1879 občanského zákoníku a dále souhlas s postoupením Smlouvy podle § 1895 občanského zákoníku. Zákazník bere na vědomí, že s případným postoupením pohledávek za účelem jejich vymáhání jsou spojeny další náklady A11, s tím, že se Zákazník zároveň zavazuje tyto více náklady A11 plně nahradit.
 • Pro účely uzavírání, změny, ukončení a odstoupení od Smlouvy je možné vlastnoruční podpis zástupce A11 nahradit skenovaným podpisem jednatele nebo odpovědné osoby.
 • Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.4.2022.
 • Chyba tisku vyhrazena