A11 ENERGIE

Informace správce A11 energie a.s. o zpracování osobních údajů zákazníků Zpracování a ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů včetně soukromí našich zákazníků považujeme za mimořádně důležitou povinnost. S veškerými osobními údaji proto nakládáme výhradně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, obecným nařízením o ochraně osobních údajů, zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Následující informace jsou uveřejněny v souladu s článkem 13 EU obecného nařízení o ochraně osobních údajů "Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů"

Informace o správci osobních údajů:

A 11 energie a.s., Plzeňská 1348/95, Košíře, 150 00 Praha

IČO: 264 47 924

Pojmy

Základní pojmy:

 • Osobním údajem je každá informace o identifikovaném nebo identifikovatelné osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správcem osobních údajů se rozumí subjekt jakékoliv právní formy, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
 • Rozsah zpracování osobních údajů je výčtem osobních údajů subjektu údajů zpracovávaných pro určitý účel a míra jejich zpracování.
 • Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna

s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

 • Zpracovatelem osobních údajů je každý subjekt, který z pověření nebo na základě zvláštního zákona zpracovává osobní údaje, a to na základě uzavřené smlouvy o zpracování osobních údajů.
 • Účelem zpracování osobních údajů je cíl nebo aktivita, pro něž se osobní údaje zpracovávají a na základě kterých se určí právní důvod zpracování.
 • Subjektem osobních údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjektem údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobní údaje mohou být osobními údaji pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě, jelikož obecné nařízení vylučuje svoji působnost na údaje o zesnulých osobách.
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) je osobou odborně způsobilou na základě profesních kvalit, zejména svých odborných znalostí práva a praxe v oblasti ochrany údajů.

Zásady zpracování osobních údajů z obecného nařízení EU

Podstatné zásady zpracování osobních údajů:

 • Zákonnost, korektnost a transparentnost zpracování,
 • Účelové omezení shromažďování pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
 • Minimalizace údajů způsobem přiměřenosti, relevantnosti a omezení zpracování na nezbytně nutný rozsah ve vztahu k účelu zpracování,
 • Omezení uložení osobních údajů ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, a to za předpokladu provedení příslušných technických a organizačních opatření požadovaných nařízením s cílem zaručit práva a svobody subjektu údajů,
 • Přesnost ve zpracování údajů přijetím veškerých rozumných opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné, s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny,
 • Integrita a důvěrnost osobních údajů zpracovávaných způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením,
 • Odpovědnost správce za zpracování a schopnost doložit soulad s Nařízením.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů

Jsou zpracovávány pouze přesné osobní údaje získané v souladu s platnou legislativou, přičemž tyto osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány jen za stanoveným účelem, v nejnutnějším rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu, po jeho skončení po přiměřenou dobu určenou pro plnění právních povinností v trvání 10 let, nebo po dobu jednoho roku, pokud k uzavření smluvního vztahu nedojde, pokud právní předpisy nestanoví jinak.

Účely zpracování osobních údajů:

 • realizace připojení k distribuční soustavě,
 • zajištění provozních činností,
 • registrace zákazníka,
 • uzavření a plnění smluvního vztahu a poskytování služeb,
 • vedení zákaznické evidence a evidence odběrných míst,
 • vymáhání a správa pohledávek,
 • fakturace,
 • plnění právních povinností.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost-správce A11 energie a.s a její smluvní zpracovatelé zpracovávají tyto kategorie osobních údajů:

 • adresní (kontaktní) a identifikační údaje: oslovení, titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého, přechodného bydliště, místa podnikání, doručovací, kontaktní adresa, adresa odběrného místa, místo a stát narození, státní příslušnost, údaje o dokladech totožnosti IČ, telefonní číslo, fax, e- mailová adresa, ID datové schránky, číslo bankovního účtu,
 • záznamy ze vzájemné komunikace při plnění smluvních vztahů, v listinné i elektronické podobě, nahrávky hovorů se zákazníkem při komunikaci se zákaznickou linkou apod.
 • ostatní osobní údaje: číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, informace o spotřebě

na základě odečtu měřicích zařízení a typového diagramu dodávky, číslo měřicího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, údaj o způsobu využití plynu, elektřiny, údaje o umístění zařízení užívaného zákazníkem, záznamy o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností,

Nejsou zpracovávány osobní údaje patřící do zvláštní kategorie osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování pouze se souhlasem zákazníka:

 • přímý marketing typu informačních a produktových kampaní,
 • šíření obchodních sdělení,
 • předávání osobních údajů jiným správcům.

Zákazník může udělený souhlas jednoduchým způsobem odvolat.

 • Neudělení souhlasu nebo jeho odvolání nám však nebrání, abychom vás, jako našeho zákazníka, mohli informovat o našich produktech a službách, souvisejících s již uzavřeným smluvním vztahem. Takové informace vám legitimně můžeme zasílat formou poštovní zásilky, prostřednictvím e-mailu, telefonního hovoru nebo SMS zprávy. To vše do okamžiku, než nám oznámíte, že si dál nepřejete tímto způsobem nebo tyto informace přijímat.
 • Neudělení nebo odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na plnění uzavřeného smluvního vztahu a žádným způsobem ho neovlivňuje. Může však mít za následek to, že Vám nebudeme moci nabídnout naše nové a výhodnější produkty a služby přizpůsobené vašim potřebám. Udělený souhlas se zpracováním lze odvolat:
 • osobně v sídle společnosti,
 • cestou zákaznické infolinky z registrovaného telefonu
 • písemně na adresu společnosti,
 • e-mailem z registrované adresy,
 • pomocí datové schránky.

Veškeré kontaktní údaje jsou na webové stránce A11 energie a.s. Zpracování bez souhlasu zákazníka:

 • plnění právních povinností.
 • uzavření a plnění smluvního vztahu,
 • oprávněný zájem společnosti A11 energie a.s., k oprávněnému zájmu A11 energie a.s. patří zejména případy:
  • ochrany svých práv a majetku,
  • zamezení poškozujícího a podvodného jednání ze strany zákazníka
  • vymáhání pohledávek apod.,
  • patří sem i případy přímého marketingu a nabízení produktů a služeb souvisejících se smluvním vztahem.
 • plnění právních povinností.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zákazníků nejsou šířeny do třetích zemí a mimo EU.

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně. Osobní údaje zákazníků zpracováváme a uchováváme pouze v rámci společnosti A11 energie a.s.. Společnost A11 energie a.s. je také oprávněna poskytnou osobní údaje těmto příjemcům:

 • oprávněným orgánům státní správy
 • regulátoru k výkonu dozorové činnosti,
 • dodavatelům a poskytovatelům služeb,
 • externím zpracovatelům, výhradně však na základě smlouvy o zpracování osobních údajů,
 • exekutorům a dražebníkům za účelem uplatnění právních nároků,
 • externím zpracovatelům, výhradně však na základě smlouvy o zpracování osobních údajů,

Zpracovatelé osobních údajů

 • seznam zpracovatelů

Práva subjektu osobních údajů

Zákazník jako subjekt údajů má právo:

 • na přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům,
 • na opravu vlastních zpracovávaných osobních údajů a jejich aktualizaci,
 • vznést námitku proti zpracování vlastních osobních údajů a také námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu,
 • na výmaz vlastních zpracovávaných osobních údajů, pokud pominul účel a všechny právní důvody pro jejich další zpracování,
 • na omezení zpracování, včetně požadavku nebýt předmětem automatizovaného zpracování formou profilování,
 • podat stížnost u dozorového úřadu na adrese: Úřad pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: 234 665 111,
 • získat od správce potvrzení, o tom, zda jsou jeho osobní údaje evidovány či nikoliv,
 • na přenositelnost osobních údajů, které poskytl správci, a to ve strukturovaném, běžně používaném

a strojově čitelném formátu, má právo předat tyto údaje jinému správci, v případech, kdy je zpracování založeno na souhlasu nebo na smlouvě a zpracování se provádí automatizovaně,

 • kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním vlastních osobních údajů, u účelů zpracování, které si tento souhlas vyžadují.

Cookies

Co jsou Cookies

Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve Vašem počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátíte na stejný web, Váš prohlížeč pošle uložené Cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil. Cookies využívá pro svou činnost naprostá většina webových stránek. Díky používání Cookies bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší a Cookies nám umožní nabídnout Vám takové služby a produkty, které co nejlépe odpovídají Vašim požadavkům a zájmům.

Druhy a typy Cookies

Dělení Cookies z hlediska doby uložení

Z hlediska doby uložení jsou Cookies děleny na dočasné Cookies a dlouhodobé Cookies. Dočasné Cookies jsou Cookies, které se aktivují v okamžiku otevření webových stránek a které se automaticky vymažou v okamžiku opuštění webových stránek. Dlouhodobé Cookies jsou Cookies, které zůstávají uloženy v zařízení uživatele po dobu stanovenou v souborech Cookies.

Dělení Cookies z hlediska původu

Z hlediska původu jsou rozlišovány Cookies „první strany“ a Cookies „třetí strany“.

 • Cookies „první strany“ jsou Cookies, které vytváří webové stránky, které navštěvujete, a pouze tyto webové stránky mohou tento typ Cookies přečíst (rozpoznat).
 • Cookies „třetí strany“ jsou naopak Cookies, které vytvářejí třetí strany (osoby), které jsou ukládány do zařízení uživatele jinými webovými stránkami (doménou) než webovými stránkami, které si uživatel momentálně prohlíží. Cookies „třetí strany“ jsou ukládány na mnoha webových stránkách v rámci internetu a třetí strany (osoby), které tyto Cookies vytvořili, jsou tak schopny sledovat uživatele napříč všemi webovými stránkami, kde jsou tyto Cookies uloženy. Díky tomu tak mohou třetí strany (osoby) sledovat, analyzovat a vyhodnocovat chování uživatelů a provozovatelům webových stránek tak poskytovat různé služby (např. měření návštěvnosti webových stránek či umísťování cílené reklamy). Na našich webových stránkách používáme tyto Cookies:
 • Technické – první strany, krátkodobé. Zajišťují základní technickou funkčnost našich webových stránek, jako přihlašování, využívání služeb a aplikací.
 • Google Analytics – první strany, dlouhodobé. Jsou využity ke generování anonymních statistik o používání webu.
 • Do Cookies nikdy neumisťujeme osobní nebo citlivé údaje.

Správa a deaktivace Cookies

Využívání souborů Cookies můžete spravovat či ukládání Cookies deaktivovat v rámci nastavení vašeho webového prohlížeče. Je však dobré vědět, že deaktivace Cookies může vést k omezení funkčnost našich webových stránek, nebo způsobit úplnou nefunkčnosti některých jejich částí.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Posláním Pověřence pro ochranu osobních údajů je mimo jiné chránit práva a zájmy subjektů údajů. Společnost A11 energie a.s. jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontaktovat jej můžete na e-mailové adrese poverenec@a11energie.cz nebo info@a11energie.cz